Информация об использовании персональных данных

Информация об использовании персональных данных

Credo Autoprieks autoskolas personas datu apstrādes paziņojums klientiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: info@credoautoprieks.lv.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā Credo Autoprieks autoskola veic savu klientu, kuru dati var nonākt autoskolas rīcībā autoskolas īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Credo Autoprieks autoskola pieņem, ka pirms autoskolas tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par Credo Autoprieks autoskolas klientu, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

Credo Autoprieks autoskola vāc Jūsu personas datus, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos Credo Autoprieks autoskolai noteiktu personas datu iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, veicot datu ievākšanu, Credo Autoprieks autoskola norādīs, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Credo Autoprieks autoskola apstrādā Jūsu personas datus tikai atbilstoši šādiem nolūkiem:

 

Šim nolūkam autoskolai varētu būt nepieciešami personas dati līguma sagatavošanai un saziņas uzturēšanai ar Jums, kā arī saziņas kanālu dati (e-pasts, tālruņa numurs, adrese);

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 

Credo Autoprieks autoskolas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.

Šī nolūka ietvaros Credo Autoprieks autoskolai būtu nepieciešams izpildīt gan apmācību pakalpojumu sniegšanu, gan grāmatvedību regulējošo tiesību aktu prasības, Arhīva likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: klienta, kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un citus datus atbilstoši nepieciešamībai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

Balstoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu un Jūsu norādīto informācijas saņemšanas vai saziņas veidu, mēs varētu Jums sniegt informāciju par pakalpojumiem un Credo Autoprieks autoskolas darbību, t.i. izdevīgiem piedāvājumiem; atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām; iespējām piedalīties dažādos konkursos vai pasākumos, kā arī saņemt apsveikumus svētkos un izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujās. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt zvanot uz mūsu autoskolu pa tālr.: 67220800, rakstot uz e-pastu: info@credoautoprieks.lv vai klātienē mūsu birojā. Vēlamies norādīt, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Personas datu iegūšanas veidi

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 

Credo Autoprieks autoskola veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, autoskola ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī autoskolas leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, autoskola tos dzēsīs vai anonimizēs.

Izplatītākie personas datu glabāšanas nosacījumi:

 

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat snieguši autoskolai, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar autoskolu un iesniegt aktuālos datus, lai autoskola varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir Credo Autoprieks autoskolas rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Jums ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, autoskola uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labos vai izdzēsīs Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par Credo Autoprieks autoskolas rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 

Credo Autoprieks autoskola izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot Jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas autoskolai var noderēt, lai pārliecinātos, ka autoskolas tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad lietojat Credo Autoprieks autoskolas tīmekļa vietnes www.credoautoprieks.lv, tiek lietotas sīkdatnes.

Credo Autoprieks autoskola nodrošina Jūsu personas datu glabāšanu ES un EEZ teritorijā.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Credo Autoprieks autoskolas veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā.

 1. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem.
 2. Credo Autoprieks autoskolas veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums.
 3. Personu datu vākšanas mērķis.
 4. Personu datu apstrādes nolūki
  • Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

    

  • >Šī nolūka ietvaros autoskolai būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu.
  • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
  • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 5. Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.
  • Jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
  • Credo Autoprieks autoskolas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.
  • no Jums līguma slēgšanas procesā;
  • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
  • mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies);
  • atsevišķos gadījumos no trešajām personām (piem., to datu bāzēm) savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
  • vai citā veidā, ievērojot personu datu apstrādes tiesiskos pamatus.
 6. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
 7. Cik ilgi Credo Autoprieks autoskola glabās Jūsu personas datus?
  • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi;
  • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, – attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
  • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, – ņemot vērā prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem –Civillikumā noteiktos 10 gadus, Komerclikumā noteiktos 3 gadus un ievērojot citus normatīvajos aktos noteiktos termiņus.
 8. Datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi
  • iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā;
  • iesniedzot iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu;
  • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz e-pastu: info@credoautoprieks.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Jūsu iesniegumu, autoskola izvērtēs tā saturu un iespēju Jūs identificēt. Atkarībā no attiecīgas situācijas Credo Autoprieks autoskola patur iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
 9. Informācija par sīkdatņu izmantošanu.
 10. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?
 11. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?