Iekšējās kārtības un apmācības noteikumi

Iekšējās kārtības un apmācības noteikumi

Vispārīgie jautājumi.

 1. Autoskolas Credo Autoprieks (turpmāk – Autoskola) Kursantu iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) sastādīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" un Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”;
 2. Autoskolas iekšējās kārtības un apmācības noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt Autskolas pareizu darba organizāciju, mācību laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, disciplīnas ievērošanu un audzēkņu drošību Autoskolā;
 3. Noteikumi nosaka: 
3.1. Kursantu uzvedības un citus noteikumus, kuri audzēkņiem jāievēro Autoskolā un tās teritorijā; 
3.2. Kursantu tiesības un pienākumus; 
3.3. kārtību, kādā norisinās apmācība.
 4. MK noteikumu Nr.358, Nr.103, un citu Autoskolas darbību reglamentējošo dokumentu ievērošana visiem audzēkņiem ir obligāta.

 

Izglītības procesa organizācija.

 1. Nodarbības sākas atkarībā no izvēlētās grupas un saskaņā ar nodarbību grafiku. Kursants Autoskolā ierodas savlaicīgi, lai nodarbībai uzsākoties, Kursants atrastos mācību telpā un netraucētu pasniedzējam sākt darbu;
 2. Ja nodarbība tiek kavēta vairāk par 15 minūtēm no nodarbības sākuma, Kursanta nodarbību apmeklējums netiek reģistrēts CSDD sistēmā. Kavētā nodarbība Kursantam ir jānoklausās kopā ar citu grupu un tas ir maksas pakalpojums;
 3. Autoskolas teorijas eksāmena likšanas laiki: otrdiena 12:00 – 17:30, pārtraukumi 13:30 – 13:50, 17:00 – 17:20, piektdiena 8:30 – 20:00, pārtraukumi 11:00 – 11:20, 17:00 – 17:20, sestdiena 9:00 – 14:30, pārtraukums 12:00 – 12:20;
 4. Autoskolas biroja darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai 9:00 - 19:00, sestdienās 9:00 – 14:00. Ja darba laiks kaut kādu iemeslu dēļ mainās, Autoskola to laicīgi paziņo, izliekot informāciju uz biroja durvīm, paziņojot mājas lapā vai soc.tīklos (Facebook, Instagram).
 5. Autoskolas telpās un kāpņu telpās kategoriski aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un lietot narkotiskās vielas;
 6. Kursantam jāievēro pārējo audzēkņu tiesības uz nedrīkst traucēt izglītības apguvi.
 7. Nodarbību laikā jāievēro disciplīna un klusums. Nodarbību laikā nelietot mobilos telefonu, CD, DVD u.c. elektroniskas ierīces, jo ierīču lietošana traucē mācību procesam;
 8. Kursants izturas ar cieņu pret pasniedzējiem, personālu, saviem grupas biedriem un citiem audzēkņiem.
 9. Nodarbībās Kursantam jāizpilda pasniedzēja norādījumi un uzdevumi, netraucēt pārējiem audzēkņiem un pasniedzējam.
 10. Nodarbības autoskolā notiek atbilstoši pēc MK noteikumos Nr.358, Nr.103 apstiprinātās mācību programmas. Papildus informāciju Kursants var meklēt mājas lapā www.likumi.lv.
 11. Nodarbību grafiks tiek paziņots pirmajā teorijas nodarbībā. Nodarbību grafiks var tikt mainīts. Kursants apmeklē visas nodarbību sarakstā paredzētās nodarbības.
 12. Ja Kursantam kādu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties uz nodarbībām, tad jāpaziņo pasniedzējam vai Autoskolas administrācijai iepriekš.

 

Apmācības kārtība.

 1. Kursantam apmācību veic pamatojoties uz rakstisku vai mutisku līgumu, kurš noslēgts starp Kursantu un Autoskolu, kurā tiek sniegta informācija par svarīgākajiem apmācības kārtības nosacījumiem un iekšējās kārtības noteikumiem.
 2. Persona, kas vēlas iegūt A, A2, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, beidz pirmās palīdzības mācību kursus, ja tai nav iepriekš izieti šie kursi. No šiem kursiem ir atbrīvotas personas, kurām ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai kuras mācās attiecīgās izglītības iestādēs.
 3. Ja ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai persona mācās attiecīgās izglītības iestādēs, tad ar beigšanas dokumenta kopiju vai izziņu no attiecīgās mācību iestādes jādodas uz CSDD apstiprināt, ka viņi pieņems šo dokumentu.
 4. Teorētiskos priekšmetus māca pasniedzēji, kuriem ir attiecīgo priekšmetu pasniedzēja apliecība. Apmācības notiek mācību telpā, uz kuru ir izsniegta macību karte.
 5. Kursants saudzīgi izturas pret skolas inventāru, mācību līdzekļiem un telpu saglabāšanu. Inventāra, mācību līdzekļu un telpas sabojāšanas gadījumā Kursants par to paziņo pasniedzējam, administrācijai vai autoskolas vadībai un atlīdzina skolai nodarītos zaudējumus. Kursanta pienākums ir saudzēt skolas īpašumu, saudzīgi izturēties pret skolas telpām, inventāru.
 6. Apmācība tiek veikta gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.
 7. Mācību stundu laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus.
 8. Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārotjumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu.
 9. Pēc visu maksājumu veikšanas, Kursantam tiek izsniegta apmācības karte. Apmācības karte glabājas pie Kursanta.
 10. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst MK noteikumos Nr.358 minētajām prasībām. Kā arī apmācību veic pamatojoties uz šiem MK noteikumiem.
 11. Pēc teorijas apmācības beigām pasniedzējs veic ierakstu apmācību kartē. Pēc tam tiek kārtots teorijas eksāmens. Uz eksāmenu jābūt līdzi apmācības kartei. Eksāmenā ir 60 (A, B kat.) vai 70 (C, D kat.) jautājumi un drīkst pieļaut kopā ne vairāk kā 2 kļūdas. Pēc eksāmena nokārtošanas Autoskolas pārstāvis veic ierakstu apmācības kartē, apzīmogo to un Kursants var doties uz CSDD kārtot teorijas eksāmenu.
 12. Teorijas eksāmenu Kursants var kārtot tikai tad, ja viss ir apmaksāts. Ja Kursants kavē vairākas nodarbības vai netiek veikti maksājumi, Autoskola ir tiesīga atskaitīt Kursantu.
  1. Autoskolas teorijas eksāmens tiek kārtots noteiktos laikos, kurus var uzzināt mājas lapā www.credoauotprieks.lv vai zvanot uz biroju, kas atrodas Merķeļa iela 21.
 13. Kad Kursantam ir pilnībā aizpildīta apmācības karte, nokārtots teorijas eksāmens Autoskolā, tad Kursants kārto skolas braukšanas eksāmenu.
 14. Līdz skolas eksāmenu kārtošanai jābūt nokārtotām visām saistībām ar autoskolu (veiktām visām apmaksām, pagarinātam līgumam, ja pārsniegts termiņš, kas norādīts līgumā ar autoskolu).


 

Audzēkņa tiesības un pienākumi.

 1. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties apmācības valodu un grupu, kurā klausīties teoriju;
 2. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties instruktoru, pie kura notiks braukšanas apmācība;
  1. Pēc līguma noslēgšanas, Izglītības iestāde Kursanta iemaksāto naudu par apmācībām atpakaļ neatgriež.
  2. Kursants apņemas atteikties (pa tālr. vai epastu): no Pirmās palīdzības kursiem vai Medicīniskās komisijas - vismaz 1 darba dienu iepriekš; no rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības - vismaz 1 darba dienu iepriekš; no teorētiskās apmācības - 2 darba dienas pirms teorētiskā kursa sākuma. Gadījumā, ja Kursants laicīgi neatteicās no augstāk minētiem pakalpojumiem, Autoskola ir tiesīga iekasēt naudu no Kursanta par šiem pakalpojumiem pilnā apmērā;
  3. Kursants apņemas savlaicīgi ierasties uz teorētiskajām nodarbībām un nekavēt to sākumu. Pretējā gadījumā Kursantam jāapmeklē kavētā nodarbība citā grupā, kura jāapmaksā atbilstoši cenrādim;
 3. Jānokārto visas saistības ar Autoskolu līdz eksāmena kārtošanai. Ja līgums nav parakstīts, tad tas neatbrīvo Kursantu no saistībām ar Autoskolu;
 4. Ja vēlas lauzt līgumu ar Autoskolu, tad līdz teorijas eksāmenam Kursantam ir jāuzraksta iesniegums, kurā tiek sniegts iemesls, kāpēc Kursants vairs nevēlas turpināt apmācības;
 5. Ja ir kādas pretenzijas pret Autoskolas darbu vai pasniedzēja darbu, tad rakstiski jāinformē par to Autoskola. Autoskola rakstiski atbildēs LR likumos noteiktajā kārtībā;
 6. Ja Kursants vēlas atgriezt savu iemaksāto summu, tad Kursantam ir jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, summa, konta Nr. un iemesls;


 

Noteikumu darbības termiņš.

 1. Noteikumus, to grozījumus un papildinājumus apstiprina Autoskolas direktors;
 2. Noteikumi Autoskolā glabājas sekretariātā un ir brīvi pieejami visiem Autoskolas audzēkņiem;
 3. Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu;
 4. Noteikumi ir spēkā līdz jaunu noteikumu apstiprināšanai.

 

Personas datu apstrāde.

Kursants pilnībā piekrīt savai datu apstrādei un nodošanai VP SIA autoskola “Cedo Autoprieks” ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu un 7.pantā noteikto.

Pušu atbildība.

 1. Atnākot uz Autoskolu, parakstot līgumu vai piesakoties attālināti nodarbībām, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības un apmācības noteikumiem un piekrīt tos ievērot;
 2. Parakstot līgumu Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar Autoskolas iekšējās kārtības un apmācības noteikumiem, un piekrīt tos ievērot;
 3. Autoskola ir tiesīga lauzt līgumu un atteikties no Kursanta apmācības, ja tiek neievēroti iekšējās kārtības un apmācības noteikumi;
 4. Autoskolai ir tiesības vienpusēji grozīt līgumu, paziņojot par to telefoniski vai ne vēlāk kā 10 dienu laikā;
 5. Autoskolai ir tiesības lauzt noslēgto līgumu ar Kursantu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
  1. Kursants sniedzis nepatiesas ziņas līguma slēgšanai;
  2. Kursants izpauž agresiju vai ļaunprātīgi bojā Autoskolas īpašumu. Šādā gadījumā Kursants apmaksās 3 darba dienu laikā Autoskolai radītos zaudējumus, pretējā gadījumā apņemas papildus maksāt līgumsodu dubultā apmērā izraisīto zaudējumu vērtībā.
 6. Jebkurai pusei laužot līgumu pirms termiņa, Kursantam iemaksātā nauda netiek atmaksāta;
 7. Ja Autoskolas darbinieki un/ vai pakapojuma sniedzēji nepielda savus darba pienākumus, Kurstantam ir pienākums nekavējoties informēt par to Autoskolas vadību.
 8. Ja kursants nepiekrīt autoskolas braukšanas eksāmena rezultātam, tad eksāmena vērtējumu var apstrīdēt nedēļas laikā no kārtošanas dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Autoskolas Credo Autoprieks administrācijai. Autoskola apņemas sniegt rakstveida atbildi 30 darba dienu laikā.