Iekšējās kārtības un apmācības noteikumi

1.         Vispārīgie jautājumi

1.1.      Autoskolas Credo Autoprieks (turpmāk – Autoskola) Kursantu iekšējās kārtības Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) sastādīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" un Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (turpmāk - MK noteikumi);

1.2.      Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt Autoskolas pareizu darba organizāciju, mācību laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, disciplīnas ievērošanu un Kursantu drošību Autoskolā;

1.3.      Noteikumi nosaka: 

1.3.1.   Kursantu uzvedības un citas prasības, kurus Kursantiem jāievēro Autoskolā un tās teritorijā;

1.3.2.   Kursantu tiesības un pienākumus;

1.3.3.   Kārtību, kādā norisinās apmācība;

1.3.4.   Apmaksas kārtību;

1.3.5.   Dāvanu kartes izmantošanas kārtību;

1.3.6.   Atsauksmju publikācijas kārtību;

1.3.7.   Autoskolas darbības organizācijas jautājumus;

1.3.8.   Citus jautājumus;

1.4.      MK noteikumu Nr.358, Nr.103 un citu Autoskolas darbību reglamentējošo dokumentu ievērošana visiem Kursantiem ir obligāta.

2.         Biroja darba organizācija

2.1.      Autoskolas biroja darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai: 9:00 - 19:00, sestdienās 9:00 – 14:00, svētdienās – nestrādā. Ja darba laiks kaut kādu iemeslu dēļ mainās, Autoskola par to laicīgi paziņo, izliekot informāciju uz biroja durvīm, paziņojot mājas lapā vai sociālajos tīklos (Facebook, Instagram);

2.2.      Biroja kontaktu informācija: tālrunis: 67220800 vai 22335533; e-pasts: info@credoautoprieks.lv; juridiskā adrese: Rīga, Merkeļa iela 21, LV-1050;

2.3.      Gadījumos, kad Kursants nav atbildējis Autoskolas pārstāvim vai atzvanījis uz Autoskolas biroja norādītājiem tālruņu numuriem, Autoskola neuzņemas atbildību par sekām sakarā ar Kursanta neinformēšanu par izmaiņām apmācību procesā, vai citiem svarīgiem jautājumiem;

3.         Pieteikšanās un līguma noslēgšanas kārtība

3.1.      Kursants izrāda vēlmi mācīties Autoskolā, atsūtot pieteikumu apmācībām Autoskolas vietnē www.credoautoprieks.lv, izmantojot e-pastu vai sazinoties pa tālruni, sniedzot Autoskolai visu pieprasīto informāciju;

3.2.      Pieteicoties apmācībām Autoskolā, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem (pieejami vietnē: https://credoautoprieks.lv/ru/noderigi/jaunumi/noteikumi/) un apņemas ievērot Noteikumu prasības);

3.3.      Pamatojoties uz Kursanta pieteikumu apmācībām, Autoskola sastāda un nosūta uz Kursanta norādīto e-pastu Apmācības līgumu, kurā tiek atspoguļoti būtiskākie Autoskolas apmācību noteikumi, t.sk. līguma priekšmets, apmācību pakalpojumu izcenojumi un apmaksas kārtība;

3.4.      Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, t.sk. izmantojot drošu elektronisko parakstu;

3.5.      Apmācības līgums nevar būt noslēgts šādos gadījumos:

3.5.1.   ja Kursantam ir piemērots administratīvais sods – aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības – vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

3.5.2.   ja Kursantam ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

3.5.3.   ja Kursants nav sasniedzis 16 gadu vecumu;

3.5.4.   ja Kursantam ir konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;

3.5.5.   ja Kursantam nav tiesību uzturēties Latvijā un ir piešķirts personas kods.

3.6. Ja Līgums noslēgts kā distances līgums, Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja pakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots.

3.7. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums, kas pieejams elektroniski mājas lapā un jāiesniedz elektroniski vai jānosūta uz Autoskolas juridisko adresi. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Klientam savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3.8. Samaksāto naudas summu par neizmantotu pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, Klients pilnā apmērā saņems atpakaļ ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kad Autoskola tiks informēta par Klienta lēmumu atteikties no šī līguma, saskaņā ar šī Līguma 4.1.punkta nosacījumiem. Atmaksāšana tiks veikta ar pārskaitījumu uz Klienta norēķinu kontu.

3.9. Autoskola patur tiesības atteikt Kursantam noslēgt Līgumu citu iemeslu dēļ, sniedzot par to skaidrojumu Kursantam.

3.10. Autoskolai nav pienākuma sekot līdzi Līguma saistību izpildei no Kursanta puses un atgādināt par to (piem., par laicīgu maksājuma veikšanu, nodarbību apmeklēšanu utt.);

4.         Apmaksas kārtība

4.1.      Kursants apņemas veikt Autoskolas noteiktos maksājumus, Līgumā norādītā kārtībā un apmērā, atbilstoši Autoskolas pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Autoskolas tīmekļa vietnē: www.credoautoprieks.lv/noderigi/autoskolas-pakalpojumu-cenas;

4.2.      Līguma slēgšanas brīdī Kursants veic reģistrācijas maksu, kas garantē vietu izvēlētajā mācību grupā, pie nosacījuma, ka Kursanta pieteikuma iesniegšanas brīdī, mācību grupā ir brīvas vietas;

4.3.      Autoskolas braukšanas eksāmens tiek kārtots saskaņā ar Autoskolas eksāmenu kārtošanas noteikumiem un notiek Autoskolas inspektoru klātbūtnē. Pēc eksāmena cenas samaksas Autoskola nosūtīs/nodos Kursantam eksāmena kodu, kuru nosaucot inspektoram, Kursants saņems Autoskolas braukšanas eksāmena pakalpojumu. Eksāmens ir jāapmaksā 1 darba dienu iepriekš.

4.4.      Pirmās medicīniskās palīdzības kursi - saskaņā ar Autoskolas mājaslapā www.credoautoprieks.lv norādīto cenrādi;

4.5.      Braukšanas mācību laukuma izmantošana - atbilstoši mācību laukuma cenrādim.

4.6.      Pēc Līguma noslēgšanas, Autoskola Kursantam iemaksāto naudu par apmācībām atpakaļ neatgriež, izņemot gadījumus, ja Kursantam ir tiesisks attaisnojums tam, kāpēc netika uzsāktas apmācības Autoskolā;

4.7.      Ja Kursants vēlās atgriezt naudu par neizmantotu pakalpojumu, Kursantam ir jāaizpilda naudas atgriešanas iesnieguma veidlapa, kura ir pieejama Autoskolas vietnē - www.credoautoprieks.lv. Iesniegums tiks izskatīts LR likumdošanas atrunātajos termiņos

5. Apmācību procesa organizācija

5.1. Katrs Kursants ir atbildīgs par sava apmācības procesa ievērošanu. Autoskola nenes atbildību par Kursanta apmācību nodarbību kavēšanu, maksājumu neveikšanu un/vai kavēšanu, kā arī citiem apmācību procesa pārkāpumiem, kuri var ietekmēt mācību procesu;

5.2. Nodarbības notiek atkarībā no izvēlētās grupas vai apmācības veida, saskaņā ar nodarbību grafiku. Kursants Autoskolā ierodas/pieslēdzās mācību platformai (ja nodarbība notiek attālināti) savlaicīgi, lai nodarbībai uzsākoties, Kursants atrastos mācību telpā vai online platformā un netraucētu pasniedzējam sākt apmācības;

5.3. Ja nodarbība tiek kavēta vairāk par 15 minūtēm no nodarbības sākuma, Kursanta nodarbību apmeklējums netiek reģistrēts CSDD sistēmā. Kavētā nodarbība Kursantam ir jānoklausās kopā ar citu grupu, iepriekš veicot  apmaksu par kavēto nodarbību: citā mācību grupā – 10,00 EUR; individuāli - 70,00 EUR;

5.4. Nodarbību grafiks tiek paziņots pirmajā teorijas nodarbībā. Nodarbību grafiks var tikt mainīts. Kursants apmeklē visas nodarbību sarakstā paredzētās nodarbības;

5.5. Apmācība tiek nodrošināta pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš noslēgts starp Kursantu un Autoskolu, vai arī, gadījumā, ja Kursants izvēlas apgūt arī pirmās palīdzības pamatzināšanu programmu – uz līguma ar Apmacītājorganizācijas, ar kuru sadarbojas Autoskola, pamata;

5.6. Teorētiskos priekšmetus pasniedz pasniedzēji, kuriem ir attiecīgo priekšmetu pasniedzēja kvalifikācija, ko apstiprina apliecība.

5.7. Teorētiskās apmācības uz B kategoriju var apgūt arī tālmācības platformā www.macam.lv, t.i. 8 nodarbības no 11 e-vidē, noslēdzot atbilstošu līgumu. Kursantiem jāapgust platformas teorētisko daļu 4 kalendāro mēnešu garumā, citādāk, piekļūve tiks apstadinātā.

5.8. Ja Kursants kavē vairākas nodarbības vai maksājumus, Autoskola ir tiesīga atskaitīt Kursantu;

5.9. Apmācība tiek nodrošināta gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. Apmācību valodas izvēle ir atkarīga no izvēlētās grupas un apmācību veida;

5.10.Kursants drīkst atteikties (pa tālr. vai e-pastu) no rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības - vismaz 1 darba dienu iepriekš.

5.11  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamiem noteikts pieļaujamais mācību kavējuma apmērs līdz 20% no izglītības programmas kopējā stundu skaita.

6. Teorijas eksāmens

6.1.      Teorētiskās apmācības ir jāpabeidz viena gada laikā, par ko Autoskola veiks atzīmes CSDD reģistrā. Ja teorētiskā Apmācība pilnībā netiek pabeigta minētajā termiņā (netiek reģistrēts beigu datums CSDD sistēmā), tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties Autoskolas jaunā mācību grupā;

6.2. Autoskolas eksāmens teorijā jānokārto 15 dienu laikā pēc teorētiskās apmācības pabeigšanas, vai 18 gadu vecuma sasniegšanas;

6.3. Kursantam ir jāpiesakās teorijas eksāmenam Autoskolā, sazinoties pa tālr. 67220800 vai 22335533;

6.4. Pirms pieteikties eksāmenam, Kursantam ir jāpārliecinās, ka visas finansiālās saistības ar Autoskolu ir nokārtotas un visas teorijas nodarbības bija apmeklētas;

6.5. Eksāmens teorijā CSDD jānokārto 15 darba dienu laikā pēc Autoskolas atļaujas eksāmena kārtošanai reģistrācijas CSDD. Gadījumā, ja Kursants nenokārto eksāmenu teorijā CSDD 15 darba dienu laikā, Autoskola anulē atļauju eksāmena kārtošanai CSDD, un Kursantam atkārtoti jākārto Autoskolas eksāmens teorijā;

6.6. Eksāmens teorijā tiek kārtots attālināti, izmantojot ZOOM platformu vai klātienē, Merķeļa ielā 21, Rīgā. Tiešsaistes eksāmena kārtošanai ir nepieciešams dators ar stabilu interneta savienojumu, kamera un mikrofons, kā arī nepieciešams nodrošināt monitora demonstrēšanas režīmu;

6.7. Eksāmens satur 60 (A, B kat.) vai 70 (C, D kat.) jautājumus un drīkst pieļaut kopā ne vairāk kā 2 kļūdas.

7. Braukšanas apmācība

7.1. Uzsākt B kat. praktiskās braukšanas nodarbības var, ja pastāv visi sekojošie priekšnosacījumi:

7.1.1. Kursantam ir izieta medicīniskā komisija un ir saņemta braukšanas mācību atļauja (baltās tiesības). Braukšanas mācību atļauju var saņemt CSDD;

7.1.2. Kursants pēc 3 teorijas nodarbībām ir atguvis Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos);

7.2. Pārējo transportlīdzekļu vadītāju kategoriju Kursanti drīkst uzsākt braukšanas nodarbības, kad ir izieta medicīniskā komisija;

7.3. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir atbilstošā kvalifikācija un instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst MK noteikumos Nr.358 minētajām prasībām, ievērojot MK noteikumu Nr.358 prasības;

7.4. Vienas praktiskās braukšanas mācību stundas (1 akadēmiskā stunda) ilgums ir 45 minūtes. Praktiskās braukšanas nodarbība ilgst 1 vai 2 akadēmiskās stundas;

7.5. Praktiskās braukšanas apmācības ilgums Kursantam vienas dienas laikā nedrīkst pārsniegt divas akadēmiskās stundas;

7.6. Sākotnējā braukšanas apmācība tiek organizēta tā, lai neapdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus. Mācību braucienus pa ceļiem drīkst veikt tikai tad, ja Kursants ir pietiekami labi apguvis braukšanas iemaņas;

7.7. Minimālais praktisko nodarbību skaits ir noteikts MK noteikumos Nr. 358 , bet lēmumu par Kursanta praktisko apmācību pabeigšanu pieņem instruktors;

7.8. Braukšanas instruktors Kursantam ir jāizvēlas no Autoskolas piedāvātā saraksta vietnē - www.credoautoprieks.lv. Ja Kursants veic apmācību ar cilvēku, kuram nav instruktora apliecības, vai ar instruktoru, kurš nesadarbojās ar Autoskolu, Autoskola nenes atbildību par Kursanta apmācībās procesu un līguma 2. punktā norādītā teorētiskās apmācības cena un piešķirtās atlaides netiek piemērotas, un Kursantam jāapmaksā Apmācības maksa 150,00 EUR apmērā, kas iekļauj: reģistrāciju, dokumentu noformēšanu, teoriju, Autoskolas teorētisko eksāmenu;

7.9. Pirmās praktiskās braukšanas nodarbības laikā, instruktors informē Kursantu par apmācības kartību un vienojās par tālāku apmācības procesu;

7.10. Apmaksu par braukšanas apmācību Kursants veic Autoskolā;

7.11. Pēc apmaksas saņemšanas, Kusantam divu darbadienu laikā tiek nosūtīti braukšanas kodi par apmaksātām braukšanām;

7.12. Instruktoru var mainīt jebkurā laikā, laicīgi (vismaz 1 darba dienu pirms nodarbības) atsakoties no nodarbībām pie iepriekšēja instruktora;

7.13. Par instruktora apšaubāmu vai nekorektu uzvedību Kursantam nekavējoties ir jāinformē Autoskola;

7.14. Pēc katras braukšanas nodarbības, instruktors patstāvīgi veic braukšanas nodarbības reģistrāciju CSDD sistēmā. Gadījumā, ja instruktora veikti ieraksti ir nekorekti, Kursantam nekavējoties par to jāinformē Autoskola;

7.15. Kursants drīkst atteikties (pa tālr. vai e-pastu) no skolas braukšanas nodarbības – vismaz 1 darba dienu iepriekš, pretējā gadījumā nauda par samaksāto braukšanas nodarbību netiks ieskaitīta nākamai braukšanas nodarbībai;

8. Braukšanas eksāmens

8.1. Kad Kursantam ir pilnībā pabeigta braukšanas apmācība un nokārtots teorijas eksāmens Autoskolā, Kursants kārto Autoskolas braukšanas eksāmenu;

8.2. Eksāmens notiek saskaņā ar Autoskolas Iekšējās kārtības noteikumiem un notiek identiski CSDD braukšanas eksāmenam.

8.3. Eksāmena braukšanas daļu pieņem Autoskolas nozīmēti inspektori, kuriem ir atbilstošā kvalifikācija un instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst MK noteikumos Nr.358 minētajām prasībām;

8.4. Braukšanas eksāmens notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.358;

8.5. Pieteikties braukšanas eksāmenam var tikai, ja ir veikta apmaksa par braukšanas eksāmenu un ir saņemts braukšanas eksāmena kods;

8.6. Pieteikties uz eksāmenu var zvanot uz biroju pa tālr. 67220800 vai 22335533;

8.7. Eksāmens sākas Antēnas ielā 3. Uz eksāmenu ir jāierodas 5 minūtes pirms eksāmena sākuma. Eksāmens ilgst 45 minūtes, bet rupjas kļūdas gadījumā, eksāmens nekavējoties tiek apturēts un netiek ieskaitīts;

8.8. Atteikties no braukšanas eksāmena var vismaz 1 darba dienu iepriekš par to paziņojot Autoskolai. Gadījumā, ja Kursants laicīgi neatteicās no pakalpojuma, Autoskola ir tiesīga iekasēt naudu par pakalpojumu pilnā apmērā;

8.9. Ja kursants kavē eksāmena sākumu vairāk, nekā 5 minūtes,  eksāmens nekavējoties tiek apturēts netiek ieskaitīts;

8.10. Kursants ir tiesīgs apstrīdēt braukšanas eksāmena rezultātus nedēļas laikā no eksāmena kārtošanas dienas, atzīmējot eksāmena protokolā - nepiekrītu un nosūtot Autoskolai pa e-pastu attiecīgu iesniegumu brīvā formā;

8.11. Autoskola apņēmās 14 darba dienu laikā izvērtēt eksāmena gaitu un pieņemt lēmumu;

9. Kursanta tiesības un pienākumi

9.1. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties apmācības valodu un grupu, kurā klausīties teoriju;

9.2. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties instruktoru no Autoskolas piedāvātā saraksta, pie kura notiks braukšanas apmācība;

9.3. Termiņi, kad Kursants drīkst atteikties (pa tālr. 67220800 vai e-pastu: info@credoautoprieks.lv ) no pakalpojumiem:

9.3.1. no Pirmās palīdzības kursiem vismaz 1 darba dienas laikā pirms Apmācības procesa uzsākšanas dienas;

9.3.2. no rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības vismaz 1 darba dienu iepriekš;

9.3.3. no teorētiskās Apmācības  - 2 darba dienas laikā pirms Apmācības procesa uzsākšanas dienas;

9.3.4. no braukšanas nodarbības vai eksāmena - vismaz 1 darba dienu iepriekš.

9.4. Gadījumā, ja Kursants laicīgi neatteicās no augstāk minētiem pakalpojumiem, Autoskola ir tiesīga iekasēt naudu no Kursanta par šiem pakalpojumiem pilnā apmērā;

9.5. Kursants apņemas apgūt Apmācību viena gada laikā, par ko Autoskola veiks atzīmes reģistrā. Ja teorētiskā Apmācība pilnībā netiek pabeigta minētajā termiņā, tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties Autoskolas jaunā mācību grupā. Teorētiskā apmācība skaitās pabeigta, kad Kursants nokārto Autoskolas teorētisko eksāmenu. Autoskolas eksāmens teorijā jānokārto 20 dienu laikā pēc teorētiskās apmācības pabeigšanas, vai 18 gadu vecuma sasniegšanas.

9.6. Visas saistības ar Autoskolu (izņemot autoskolas braukšanas eksāmena apmaksu) ir jānokārto līdz teorijas eksāmena kārtošanai;

9.7. Ja Kursants vēlas izbeigt līgumu ar Autoskolu pirms termiņa, tad līdz teorijas eksāmenam Kursantam ir jāuzraksta iesniegums, norādot līguma izbeigšanas iemeslu;

9.8. Ja Kursantam ir pretenzijas par Autoskolas pakalpojumu kvalitāti, pasniedzēju vai instruktora darbu, tad Kursantam nekavējoties  rakstiski ir jāinformē par to Autoskola. Autoskola sniegs atbildi rakstiski Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10. Pušu atbildība

10.1. Parakstot līgumu ar Autoskolu vai piesakoties attālināti nodarbībām, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības un apmācības Noteikumiem un piekrīt tos ievērot;

10.2. Autoskola ir tiesīga izbeigt līgumu pirms termiņa un atteikties no Kursanta apmācības, ja Kursants neievēro Autoskolas Iekšējās kārtības un apmācības Noteikumus;

10.3. Autoskolai ir tiesības vienpusēji grozīt līgumu, paziņojot par to rakstiski ne vēlāk, kā 10 dienu laikā;

10.4. Autoskolai ir tiesības izbeigt noslēgto līgumu ar Kursantu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Kursants sniedzis nepatiesu informāciju līguma slēgšanas brīdī.

11. Pirmās palīdzības kursi

11.1. Kursantam, kas vēlas iegūt A, A2, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, ir nepieciešams iziet pirmās palīdzības mācību kursus. No šiem kursiem ir atbrīvotas personas, kas jau ir pabeigušas pirmās palīdzības mācību kursus, vai kurām ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai kuras mācās attiecīgās izglītības iestādēs. Šāda gadījumā Kursantam, iesniedzot CSDD  izglītības pabeigšanas dokumenta kopiju vai izziņu no attiecīgās mācību iestādes, jāsaņem CSDD apstiprinājums par pirmās palīdzības kursu ieskaitīšanu;

11.2. Autoskola piedāvā iespēju iziet pirmās palīdzības kursus pie Apmacītājorganizācijas, ar kuru sadarbojas;

11.3. Kursants var brīvi izvēlēties organizāciju pirmās palīdzības kursu pakalpojumu saņemšanai;

11.4. Autoskolai nav pienākuma organizēt pirmās palīdzības kursus saviem Kursantiem, bet savu iespēju robežās, Autoskola centīsies tos nodrošināt;

11.5. Pirmās palīdzības kursi skaitās nokārtoti un sertifikāts tiek izsniegts pēc visu attiecīgu maksājumu veikšanas, praktiskās daļas un veiksmīgas teorijas eksāmena nokārtošanas;

11.6. Kursants drīkst atteikties (pa tālr. vai e-pastu) no Pirmās palīdzības kursiem - vismaz 1 darba dienu iepriekš;

12. Uzvedības noteikumi

12.1. Autoskolas telpās, kāpņu telpās un nodarbībās kategoriski aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un lietot narkotiskās vielas;

12.2. Kursantam jāievēro pārējo klausītāju tiesības un nedrīkst traucēt apmācību gaitu;

12.3. Nodarbību laikā jāievēro disciplīna un klusums. Nodarbību laikā aizliegts lietot mobilos telefonu, CD, DVD u.c. elektroniskas ierīces, jo ierīču lietošana traucē mācību procesam;

12.4. Kursantam jāizturas ar cieņu pret pasniedzējiem, personālu, saviem grupas biedriem un citiem klausītājiem;

12.5. Nodarbībās Kursantam jāpilda pasniedzēja norādījumi un uzdevumi;

12.6. Kursantam saudzīgi jāizturas pret Autoskolas inventāru, mācību līdzekļiem un telpu aprīkojumu. Inventāra, mācību līdzekļu un telpas sabojāšanas gadījumā Kursants par to paziņo pasniedzējam, administrācijai vai Autoskolas vadībai un atlīdzina skolai nodarītos zaudējumus.

13. Atsauksmes

13.1. Atsauksmes tiek publicētas mājaslapā 5 darba dienu laikā, pie nosacījuma, ka informācija atbilst patiesībai;

13.2.  Atstājot atsauksmi mūsu saitē, jānorāda korekta kontaktinformācija, lai nepieciešamības gadījumā, Autoskola varētu sazināties ar atsauksmes autoru;

13.3. Autoskola var sazināties ar jebkuru Kursantu, kurš atstāja atsauksmi, lai saņemtu vairāk informācijas pakalpojumu kvalitātes kontroles un uzlabošanas nolūkos;

13.4. Netiek publicētas atsauksmes, kurās:

13.4.1. tiek izmantota nenormatīva leksika;

13.4.2. tiek izrādīta agresija;

13.4.3. tiek skartas politiskās, seksuālas un reliģiozas tēmas;

13.4.4. tiek izmantota apšaubāma vai nepatiesa informācija. 

 14. Dāvanu kartes izmantošana

14.1.Dāvanu kartes derīguma termiņš ir viens gads;

14.2. Dāvanu karti var izmantot tikai līguma slēgšanas brīdī, pie nosacījuma, ka dāvanu karte bija uzreiz uzrādīta vai nosūtīta e-pastā Autoskolai;

14.3. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu un nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota;

14.4. Dāvanu karti var izmantot vienu reizi;

14.5. Dāvanu kartes nesummējās savā starpā un ar atlaidēm;

14.6. Dāvanu karti var izmantot persona, kas atbilst MK Noteikumu Nr.358 prasībām par autovadītāja tiesību iegūšanu;

14.7. Ja pakalpojuma cena pārsniedz dāvanu kartes vērtību, tad cenas starpību ir iespējams samaksāt skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu;

14.8. Ja pakalpojuma cena ir zemāka par dāvanu kartes vērtību, tad cenas starpība netiek atgriezta;

14.9. Dāvanu kartes, kuras netika iegādātas Autoskolas mājaslapas vietnē, bet tika saņemtas no Autoskolas sadarbības partneriem, var tikt izmantotas tikai slēdzot pilno apmācības līgumu (teorija un praktiskās braukšanas nodarbības ar instruktoru no Autoskolas piedāvātā saraksta vietnē - www.credoautoprieks.lv.).

15. Datu apstrādes un glabāšanas politika

15.1. Autoskola ir tiesīga veikt Kursanta datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Kursantu uzskaite pakalpojumu sniegšanai. Kursants piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai;

15.2. Personas dati netiek nodoti trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Kursants.

16. Pārējie noteikumi

16.1.Noteikumus, to grozījumus un papildinājumus apstiprina Autoskolas direktors;

16.2.Noteikumi ir pieejami vietnē: www.credoautoprieks.lv;

16.3.Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu.