Iekšējās kārtības un apmācības noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. SIA ”Autoskola Credo Autoprieks” (turpmāk – Autoskola) apmācāmo personu (turpmāk - Kursanti) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izveidoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" (turpmāk – MK noteikumi Nr.358) un Ministru kabineta noteikumu Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība, vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (turpmāk - MK noteikumi Nr.103) prasībām.

1.2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt korektu Autoskolas darba organizāciju, mācību laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, disciplīnas ievērošanu un Kursantu drošību Autoskolā.

1.3. Noteikumi nosaka: 

1.3.1. kursantu uzvedības un citas prasības, kurus Kursantiem jāievēro Autoskolā un tās teritorijā;

1.3.2. kursantu tiesības un pienākumus;

1.3.3. kārtību, kādā norisinās Apmācība;

1.3.4. apmaksas kārtību;

1.3.5. dāvanu kartes izmantošanas kārtību;

1.3.6. atsauksmju publikācijas kārtību;

1.3.7. autoskolas darbības organizācijas jautājumus;

1.3.8. citus jautājumus.

1.4. MK noteikumu Nr.358, Nr.103 un citu Autoskolas darbību reglamentējošo aktu ievērošana visiem Kursantiem ir obligāta.

2. Biroja darba organizācija

2.1. Autoskolas biroja darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai: 10:00 - 18:00, sestdienās 9:00 – 13:00, svētdienās – brīvdiena. Ja darba laiks kaut kādu iemeslu dēļ mainās, Autoskola par to savlaicīgi paziņo, izvietojot informāciju uz biroja durvīm, paziņojot savā mājas lapā vai sociālajos tīklos (Facebook, Instagram).

2.2. Biroja kontaktinformācija – tālrunis: 67220800 vai 22335533; e-pasts: info@credoautoprieks.lv; juridiskā adrese: Rīgā, Merkeļa ielā 21, LV-1050.

2.3. Gadījumos, kad Kursants nav atbildējis Autoskolas pārstāvim vai atzvanījis uz Autoskolas biroja norādītājiem tālruņu numuriem, Autoskola neuzņemas atbildību par sekām sakarā ar Kursanta neinformēšanu par izmaiņām Apmācību procesā vai citiem svarīgiem jautājumiem.

3. Pieteikšanās un līguma noslēgšanas kārtība

3.1. Kursants izrāda vēlmi mācīties Autoskolā, atsūtot pieteikumu Apmācībām Autoskolas vietnē www.credoautoprieks.lv, izmantojot e-pastu vai sazinoties pa tālruni, sniedzot Autoskolai visu pieprasīto informāciju.

3.2. Piesakoties Apmācībām Autoskolā, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem (pieejami vietnē https://credoautoprieks.lv/ru/noderigi/jaunumi/noteikumi/) un apņemas ievērot šo Noteikumu prasības).

3.3. Pamatojoties uz Kursanta pieteikumu Apmācībām, Autoskola sastāda un nosūta uz Kursanta norādīto e-pastu Apmācības līgumu (turpmāk – Līgums), kurā tiek atspoguļoti būtiskākie Autoskolas Apmācību noteikumi, t.sk. līguma priekšmets, Apmācību pakalpojumu izcenojumi un apmaksas kārtība.

3.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, t.sk. izmantojot drošu elektronisko parakstu.

3.5. Līgums nevar būt noslēgts šādos gadījumos:

3.5.1. ja Kursantam ir piemērots administratīvais sods – aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

3.5.2. ja Kursantam ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

3.5.3. ja Kursants nav sasniedzis 16 gadu vecumu;

3.5.4. ja Kursantam ir konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;

3.5.5. ja Kursantam nav tiesību uzturēties Latvijā un nav piešķirts personas kods.

3.6. Ja Līgums noslēgts kā distances Līgums, Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ja pakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots.

3.7. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums, kas pieejams elektroniski Autoskolas mājas lapā un jāiesniedz elektroniski vai jānosūta uz Autoskolas juridisko adresi. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Klients savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3.8. Samaksāto naudas summu par neizmantotu pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, Klients pilnā apmērā saņems atpakaļ ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kad Autoskola tiks informēta par Klienta lēmumu atteikties no šī Līguma saskaņā ar šī līguma 4.1.punkta nosacījumiem. Atmaksa tiks veikta ar pārskaitījumu uz Klienta norādīto bankas norēķinu kontu.

3.9. Autoskola patur tiesības atteikt Kursantam noslēgt Līgumu citu iemeslu dēļ, sniedzot par to skaidrojumu Kursantam.

3.10. Autoskolai nav pienākums sekot līdzi Līguma saistību izpildei no Kursanta puses un atgādināt par to (piemēram, par savlaicīgu maksājumu veikšanu, nodarbību apmeklēšanu u.t.t.).

4. Apmaksas kārtība

4.1. Kursants apņemas veikt Autoskolas noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, atbilstoši Autoskolas pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Autoskolas tīmekļa vietnē www.credoautoprieks.lv/noderigi/autoskolas-pakalpojumu-cenas.

4.2. Līguma slēgšanas brīdī Kursants veic reģistrācijas samaksu, kas garantē viņam vietu izvēlētajā mācību grupā pie nosacījuma, ka Kursanta pieteikuma iesniegšanas brīdī šajā mācību grupā ir brīvas vietas.

4.3. Autoskolas braukšanas eksāmens tiek kārtots saskaņā ar Autoskolas eksāmenu kārtošanas noteikumiem un notiek Autoskolas inspektoru klātbūtnē. Pēc apmaksas veikšanas par eksāmenu Autoskola nosūtīs/nodos Kursantam eksāmena kodu, kuru nosaucot inspektoram, Kursants saņems Autoskolas braukšanas eksāmena pakalpojumu. Eksāmens ir jāapmaksā ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms eksāmena.

4.4. Apmaksa par Pirmās medicīniskās palīdzības Apmācību jāveic saskaņā ar Autoskolas mājaslapā www.credoautoprieks.lv norādīto cenrādi.

4.5. Apmaksa par braukšanas mācību laukuma izmantošanu jāveic atbilstoši mācību laukuma cenrādim.

4.6. Pēc Līguma noslēgšanas Autoskola Kursantam par Apmācību veikto apmaksu neatgriež, izņemot gadījumus, ja Kursantam ir tiesisks pamatojums tam, kāpēc noteiktajā laikā netika uzsākta apmācība Autoskolā.

4.7. Ja Kursants vēlās atgūt par neizmantotu pakalpojumu veikto samaksu, Kursantam ir jāaizpilda naudas atgriešanas iesnieguma veidlapa, kura ir pieejama Autoskolas vietnē www.credoautoprieks.lv. Iesniegums tiks izskatīts LR likumdošanā noteiktajos termiņos.

5. Apmācību procesa organizācija

5.1. Katrs Kursants ir atbildīgs par sava apmācības procesa ievērošanu. Autoskola nenes atbildību par Kursanta apmācību nodarbību kavēšanu, maksājumu neveikšanu vai kavēšanu, kā arī citiem apmācību procesa pārkāpumiem, kuri var ietekmēt apmācības kvalitāti.

5.2. Teorētiskās apmācības nodarbības notiek saskaņā ar Kursanta izvēlētās mācību grupas vai apmācības veida nodarbību grafiku. Kursants Autoskolā ierodās vai pieslēdzas mācību platformai (ja nodarbība notiek attālināti) savlaicīgi, lai nodarbībai sākoties, Kursants atrastos mācību telpā vai online platformā un netraucētu pasniedzējam uzsākt nodarbību.

5.3. Ja Apmācību moduļa pirmā nodarbība tiek kavēta vairāk par 15 minūtēm no nodarbības sākuma, Kursantam Apmācību moduļa apmeklējums netiek reģistrēts CSDD sistēmā. Kavētais modulis Kursantam ir jāapgūst kopā ar citu mācību grupu vai individuāli, iepriekš veicot  apmaksu par kavēto moduli (citā mācību grupā – 15,00 EUR, individuāli B kategorijai - 80,00 EUR, pārējām kategorijām – 90 EUR).

5.4. Nodarbību grafiks tiek paziņots pirmajā teorijas nodarbībā. Nodarbību grafiks var tikt mainīts. Kursanta pienākums ir apmeklēt visas nodarbību sarakstā noteiktās nodarbības.

5.5. Apmācība tiek nodrošināta, pamatojoties uz rakstisku Līgumu, kurš noslēgts starp Kursantu un Autoskolu. Gadījumā, ja Kursants izvēlās apgūt arī Pirmās palīdzības pamatzināšanu programmu, Apmācība tiek nodrošināta uz līguma pamata ar Apmācības veicēju, ar kuru sadarbojās Autoskola.

5.6. Teorētisko apmācību veic pasniedzēji, kuri ir ieguvuši atbilstošu kvalifikāciju un ir derīga pasniedzēja apliecība.

5.7. Noslēdzot atbilstošu Līgumu, transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību iespējams daļēji apgūt arī e-vidē, izmantojot tālmācības platformu www.macam.lv (B kategorijai 8 moduļus no 11, A kategorijai 1 no 3, BE kategorijai 1 no 4, C kategorijai 6 no 10, D kategorijai 2 no 6 un CE kategorijai 1 no 5). Izvēloties E-vidi, Kursantiem attiecīgos teorētiskās apmācības moduļus jāapgūst 4 kalendāro mēnešu laikā. Pretējā gadījumā piekļuve tālmācības platformai tiek pārtraukta.

5.8. Ja Kursants kavē vairākas teorētiskās apmācības nodarbības vai maksājumus, Autoskola ir tiesīga izslēgt Kursantu no mācību grupas.

5.9. Apmācība tiek nodrošināta latviešu, krievu vai angļu valodās.

5.10. No rezervētā atkārtotā teorētiskās apmācības moduļa apgūšanas Kursants drīkst atteikties (pa tālruni vai uz e-pastu) ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms nodarbību sākuma.

5.11. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamiem  noteikts pieļaujamais mācību kavējuma apmērs līdz 20% no izglītības programmas kopējā stundu skaita.

6. Teorijas eksāmens

6.1. Teorētiskās apmācības ir jāpabeidz viena gada laikā no Kursanta reģistrācijas mācību grupā, par ko Autoskola veic atzīmi CSDD reģistrā. Ja teorētiskā Apmācība pilnībā netiek pabeigta minētajā termiņā (CSDD sistēmā netiek reģistrēts Apmācības beigu datums), Apmācība jāveic atkārtoti, reģistrējoties Autoskolas jaunā mācību grupā.

6.2. Autoskolas teorētiskais eksāmens jānokārto 15 dienu laikā pēc teorētiskās apmācības pabeigšanas vai 18 gadu vecuma sasniegšanas. Autoskolas teorētiskais eksāmens tiek pieņemts, pamatojoties uz MK Noteikumu Nr.358.prasībām.

6.3. Autoskolas teorētiskajam eksāmenam Kursantam ir jāpiesakās Autoskolas izveidotajā Studentu sistēmā vai, piezvanot pa tālr. 67220800 vai 22335533.

6.4. Pirms pieteikties eksāmenam Kursantam ir jāpārliecinās, ka visas finansiālās saistības ar Autoskolu ir nokārtotas un visi teorētiskās apmācibas moduļi pilnībā bija apmeklēti.

6.5. Teorētiskais eksāmens CSDD ir jānokārto 15 dienu laikā pēc Autoskolas atļaujas eksāmena kārtošanai reģistrācijas CSDD. Gadījumā, ja Kursants nenokārto Teorētisko eksāmenu CSDD 15 darba dienu laikā, Autoskola anulē atļauju eksāmena kārtošanai un Kursantam atkārtoti jānokārto Autoskolas Teorētiskais eksāmens.

6.6. Teorētiskais eksāmens tiek kārtots attālināti, izmantojot ZOOM platformu vai klātienē, Merķeļa ielā 21, Rīgā. Tiešsaistes eksāmena kārtošanai ir nepieciešams dators ar stabilu interneta savienojumu, videokamera un mikrofons, kā arī nepieciešams nodrošināt monitora demonstrēšanas režīmu.

6.7. Eksāmenā ir jāatbild uz 60 (A un B kategorijām) vai 70 (C un D kategorijām) jautājumiem un eksāmens ir ieskaitīts, ja Kursants ir pieļāvis ne vairāk par 2 (divām) nepareizām atbildēm.

7. Braukšanas apmācība

7.1. Uzsākt B kategorijas transportlīdzekļu praktiskās braukšanas apmācību drīkst pie sekojošiem nosacījumiem:

7.1.1. Kursantam ir veikta transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude un CSDD ir saņemta braukšanas mācību atļauja (baltās tiesības);

7.1.2. Kursants pēc 3 teorētiskās apmācības moduļu noklausīšanās ir apguvis Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos);

7.1.3. Lai iegūtu pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, Kursanti drīkst uzsākt braukšanas apmācību, kad  ir veikta transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude (ja ir beidzies tās derīguma termiņš).

7.3. Braukšanas apmācību veic braukšanas apmācības instruktori, kuri ir ieguvuši atbilstošu kvalifikāciju un ir derīga instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kuram veikta atbilstoša pārbūve un CSDD reģistrēts kā mācību transportlīdzeklis (B4 pārbūve). Apmācība tiek veikta, ievērojot MK noteikumu Nr.358 prasības.

7.4. Vienas praktiskās braukšanas mācību nodarbības (1 akadēmiskā stunda) ilgums ir 45 minūtes. Praktiskās braukšanas nodarbība ilgst 1 vai 2 akadēmiskās stundas.

7.5. Praktiskās braukšanas apmācības ilgums Kursantam vienas dienas laikā nedrīkst pārsniegt divas akadēmiskās stundas.

7.6. Sākotnējā braukšanas apmācība tiek organizēta tā, lai neapdraudētu citus ceļu satiksmes dalībniekus. Mācību braucienus pa ceļiem drīkst veikt tikai tad, ja Kursants ir pietiekami labi apguvis braukšanas iemaņas.

7.7. Minimālais praktisko nodarbību skaits ir noteikts MK noteikumos Nr.358, bet lēmumu par Kursanta praktiskās apmācības pabeigšanu pieņem braukšanas apmācības instruktors.

7.8. Braukšanas apmācības instruktoru Kursants izvēlās no Autoskolas piedāvātā saraksta vietnē www.credoautoprieks.lv. Ja Kursants veic apmācību ar personu, kura nav ieguvusi instruktora kvalifikāciju vai personai nav derīga instruktora apliecība, vai ar instruktoru, kurš nesadarbojās ar Autoskolu, Autoskola nenes atbildību par Kursanta apmācības procesu un līguma 2.punktā norādītā teorētiskās apmācības cena un piešķirtās atlaides netiek piemērotas, kā arī Kursantam ir jāapmaksā Apmācību maksa B kategorijai - 150,00 EUR, A kategorijai – 110 EUR, BE kategorijai – 120 EUR, C kategorijai – 160 EUR, D kategorijai – 160 EUR un CE kategorijai – 120 EUR, kurā iekļauta reģistrācija mācību grupā, dokumentu noformēšana, teorētiskā apmācība un Autoskolas teorētiskā eksāmena kārtošana.

7.9. Pirmās praktiskās braukšanas nodarbības laikā instruktors informē Kursantu par apmācības kārtību un vienojās par tālāko apmācības procesa gaitu.

7.10. Apmaksu par braukšanas apmācību Kursants veic Autoskolā.

7.11. Pēc apmaksas saņemšanas Kusantam 2 (divu) darbadienu laikā tiek nosūtīti braukšanas kodi par apmaksātām braukšanas nodarbībām.

7.12. Kursants drīkst mainīt instruktoru, savlaicīgi (ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms nodarbības) atsakoties no nodarbībām pie iepriekšējā instruktora.

7.13. Par instruktora apšaubāmu vai nekorektu rīcību Kursantam nekavējoties ir jāinformē Autoskola.

7.14. Pēc katras braukšanas nodarbības instruktors patstāvīgi veic braukšanas nodarbības reģistrāciju CSDD sistēmā. Gadījumā, ja instruktora veiktie ieraksti ir nekorekti, Kursantam nekavējoties par to jāinformē Autoskola.

7.15. Kursants drīkst atteikties (pa tālruni vai uz e-pastu) no Autoskolas braukšanas nodarbības ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms nodarbības. Pretējā gadījumā par braukšanas nodarbību veiktā samaksa netiks ieskaitīta nākamajai braukšanas nodarbībai.

8. Braukšanas eksāmens

8.1. Kad Kursants pilnībā ir pabeidzis braukšanas apmācību un nokārtojis Autoskolas teorētisko eksāmenu, Kursants kārto Autoskolas braukšanas eksāmenu.

8.2. Eksāmens notiek saskaņā ar Autoskolas Iekšējās kārtības noteikumu prasībām un notiek atbilstoši CSDD braukšanas eksāmenos noteiktajām prasībām.

8.3. Braukšanas eksāmenus pieņem Autoskolas nozīmēti inspektori, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un derīga instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kurš atbilst MK noteikumos Nr.358 noteiktajām prasībām.

8.4. Braukšanas eksāmens notiek saskaņā ar MK noteikumos Nr.358 noteiktajām prasībām.

8.5. Pieteikties Autoskolas braukšanas eksāmenam drīkst tikai tad, kad ir veikta apmaksa par braukšanas eksāmenu un ir saņemts braukšanas eksāmena kods.

8.6. Pieteikties uz eksāmenu iespējams Autoskolas izveidotajā Studentu sistēmā vai, zvanot uz biroju pa tālr. 67220800 vai 22335533.

8.7. Eksāmens tiek uzsākts Rīgā, Antenas ielā 3, vai citā vietā pēc inspektora norādēm. Uz eksāmenu ir jāierodas 5 minūtes pirms eksāmena sākuma. Eksāmens ilgums ir 45 minūtes, bet rupjas kļūdas gadījumā eksāmens tiek nekavējoties pārtraukts un netiek ieskaitīts.

8.8. Atteikties no braukšanas eksāmena drīkst ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms eksēmena, par to paziņojot Autoskolai. Gadījumā, ja Kursants savlaicīgi nav atteicies no pakalpojuma, Autoskola ir tiesīga iekasēt samaksu par pakalpojumu pilnā apmērā.

8.9. Ja kursants kavē eksāmena sākumu vairāk kā 5 minūtes,  eksāmens netiek pieņemts. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Kursants uz eksāmenu nav ieradies un par pakalpojumu veiktā saamaksa atgriezta netiek.

8.10. Kursants nedēļas laikā no eksāmena kārtošanas dienas ir tiesīgs apstrīdēt braukšanas eksāmena rezultātu, atzīmējot eksāmena protokolā “Nepiekrītu” un nosūtot Autoskolai uz e-pastu attiecīgu iesniegumu brīvā formā.

8.11. Autoskola apņemās 14 darba dienu laikā izvērtēt eksāmena norisi un pieņemt lēmumu, par to informējot Kursantu.

9. Kursanta tiesības un pienākumi

9.1. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties apmācības valodu un mācību grupu, kurā veikt teorētisko apmācību.

9.2. Kursantam ir tiesības no Autoskolas piedāvātā saraksta brīvi izvēlēties braukšanas apmācības instruktoru, pie kura tiks veikta braukšanas apmācība.

9.3. Termiņi, kādos Kursants drīkst atteikties (pa tālruni 67220800 vai uz e-pastu info@credoautoprieks.lv) no pieteiktajiem pakalpojumiem:

9.3.1. no Pirmās medicīniskās palīdzības Apmācības kursiem – ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms Apmācības procesa uzsākšanas dienas;

9.3.2. no rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības - ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms nodarbības;

9.3.3. no teorētiskās Apmācības  -  ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Apmācību procesa uzsākšanas dienas;

9.3.4. no braukšanas nodarbības vai eksāmena - ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms nodarbības vai eksāmena.

9.4. Gadījumā, ja Kursants no iepriekšminētajiem pakalpojumiem neatsakās saskaņā ar Iekšējo noteikumu 9.3.punktā noteiktajām prasībām, Autoskola par šiem pakalpojumiem ir tiesīga no Kursanta iekasēt samaksu pilnā apmērā.

9.5. Kursants apņemas apgūt Apmācību 1 (viena) gada laikā, par ko Autoskola veic atzīmes CSDD reģistrā. Ja teorētiskā Apmācība pilnībā netiek pabeigta minētajā termiņā, tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties Autoskolas jaunā mācību grupā. Teorētiskā apmācība skaitās pabeigta, kad Kursants ir nokārtojis Autoskolas teorētisko eksāmenu. Autoskolas teorētiskais eksāmens jānokārto ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc teorētiskās apmācības pabeigšanas vai 18 gadu vecuma sasniegšanas.

9.6. Visas saistības ar Autoskolu (izņemot autoskolas braukšanas eksāmena apmaksu) ir jānokārto līdz Autoskolas teorētiskā eksāmena kārtošanai.

9.7. Ja Kursants vēlās pirms termiņa izbeigt līgumu ar Autoskolu, tad līdz teorētiskā eksāmena kārtošanai Kursantam ir jāiesniedz Autoskolai iesniegums, norādot līguma izbeigšanas iemeslu.

9.8. Ja Kursantam ir pretenzijas par Autoskolas sniegto pakalpojumu kvalitāti, pasniedzēju vai instruktoru darba kvalitāti vai nekorektu rīcību, tad Kursantam nekavējoties par to rakstveidā ir jāinformē par to Autoskola. Autoskola sniegs atbildi rakstveidā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10. Pušu atbildība

10.1. Parakstot Līgumu ar Autoskolu vai piesakoties attālinātām nodarbībām, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar Iekšējās kārtības un apmācības Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.

10.2. Autoskola ir tiesīga izbeigt Līgumu pirms termiņa un atteikties no Kursanta apmācības, ja Kursants neievēro Autoskolas Iekšējās kārtības un apmācības Noteikumus.

10.3. Autoskolai ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu, paziņojot par to Kursantam rakstveidā ne vēlāk kā 10 dienu laikā.

10.4. Autoskolai ir tiesības izbeigt noslēgto Līgumu ar Kursantu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Kursants sniedzis nepatiesu informāciju Līguma slēgšanas brīdī.

11. Pirmās medicīniskās palīdzības kursi

11.1. Kursantam, kurš vēlās iegūt A, A2, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategoriju transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, ir nepieciešams veikt Pirmās medicīniskās palīdzības apmācību. No šīs apmācības ir atbrīvotas personas, kuras jau ir pabeigušas Pirmās medicīniskās palīdzības apmācību un nav beidzies tās derīguma termiņš (5 gadi) vai kurām ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība, vai kuras mācās attiecīgās izglītības iestādēs. Šajā gadījumā Kursantam, iesniedzot iegūto izglītību apstiprinoša diploma kopiju vai izziņu no attiecīgās mācību iestādes CSDD, jāsaņem CSDD apstiprinājums par Pirmās medicīniskās palīdzības apmācību ieskaitīšanu.

11.2. Autoskola piedāvā iespēju veikt Pirmās medicīniskās palīdzības apmācību pie apmācības veicēja, ar kuru tā sadarbojās.

11.3. Kursants drīkst brīvi izvēlēties Pirmās medicīniskās palīdzības apmācības veicēju.

11.4. Autoskolai nav pienākums saviem Kursantiem organizēt Pirmās medicīniskās palīdzības apmācību, taču savu iespēju robežās Autoskola centīsies to nodrošināt.

11.5. Pirmās medicīniskās palīdzības apmācība skaitās pabeigta un tiek izsniegts sertifikāts tikai pēc visu attiecīgo maksājumu veikšanas, apmācības teorētiskās un praktiskās daļas apgūšanas, kā arī sekmīgas teorētiskā eksāmena nokārtošanas.

11.6. Kursants drīkst atteikties (pa tālruni vai uz e-pastu) no Pirmās medicīniskās palīdzības apmācības kursiem ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms apmācības procesa uzsākšanas dienas.

12. Uzvedības noteikumi

12.1. Autoskolas telpās un kāpņu telpās kategoriski aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un lietot narkotiskās vielas.

12.2. Kursantam jāievēro pārējo grupas biedru tiesības un nedrīkst traucēt Apmācības gaitu.

12.3. Nodarbību laikā jāievēro disciplīna un klusums. Nodarbību laikā aizliegts lietot viedierīces un citas elektroniskās ierīces, jo ierīču lietošana traucē Apmācības procesam.

12.4. Kursantam jāizturas ar cieņu pret pasniedzējiem, personālu, saviem grupas biedriem un citiem klausītājiem.

12.5. Nodarbībās Kursantam jāpilda pasniedzēja norādījumi un uzdevumi.

12.6. Kursantam saudzīgi jāizturas pret Autoskolas inventāru, mācību līdzekļiem un telpu aprīkojumu. Inventāra, mācību līdzekļu un telpas sabojāšanas gadījumā Kursants par to paziņo pasniedzējam, administrācijai vai Autoskolas vadībai un atlīdzina Autoskolai nodarītos zaudējumus.

13. Atsauksmes

13.1. Atsauksmes tiek publicētas Autoskolas mājaslapā 5 darba dienu laikā, pie nosacījuma, ka informācija atbilst patiesībai.

13.2.  Atstājot atsauksmi Autoskolas mājaslapā, Kursanta, jānorāda korekta kontaktinformācija, lai nepieciešamības gadījumā Autoskola varētu sazināties ar atsauksmes autoru.

13.3. Autoskola var sazināties ar jebkuru Kursantu, kurš atstāja atsauksmi, lai saņemtu vairāk informācijas pakalpojumu kvalitātes kontroles un uzlabošanas nolūkos.

13.4. Netiek publicētas atsauksmes, kurās:

13.4.1. tiek izmantota nenormatīva leksika;

13.4.2. tiek izrādīta agresija;

13.4.3. tiek skartas politiskās, seksuālas un reliģiozas tēmas;

13.4.4. tiek izmantota apšaubāma vai nepatiesa informācija.

 14. Dāvanu kartes izmantošana

14.1. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir viens gads;

14.2. Dāvanu karti var izmantot tikai līguma slēgšanas brīdī pie nosacījuma, ka dāvanu karte bija uzreiz uzrādīta vai nosūtīta uz Autoskolas e-pastu.

14.3. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu un nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota.

14.4. Dāvanu karti var izmantot vienu reizi.

14.5. Dāvanu kartes nesummējās savā starpā un ar atlaidēm.

14.6. Dāvanu karti var izmantot persona, kura atbilst MK Noteikumu Nr.358 prasībām.

14.7. Ja pakalpojuma cena pārsniedz dāvanu kartes vērtību, tad cenas starpību ir iespējams samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

14.8. Ja pakalpojuma cena ir zemāka par dāvanu kartes vērtību, tad cenas starpība atgriezta netiek.

14.9. Dāvanu kartes, kuras netika iegādātas Autoskolas mājaslapas vietnē, bet tika saņemtas no Autoskolas sadarbības partneriem, var tikt izmantotas tikai slēdzot pilno Apmācības līgumu (teorētiskā apmācība un praktiskās braukšanas nodarbības ar instruktoru no Autoskolas piedāvātā saraksta vietnē - www.credoautoprieks.lv).

15. Datu apstrādes un glabāšanas politika

15.1. Autoskola ir tiesīga veikt Kursanta datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Kursantu uzskaite pakalpojumu sniegšanai. Kursants piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

15.2. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Kursants.

16. Pārējie noteikumi

16.1. Noteikumus, to grozījumus un papildinājumus apstiprina Autoskolas direktors.

16.2. Noteikumi ir pieejami vietnē www.credoautoprieks.lv.

16.3. Noteikumi stājās spēkā ar to apstiprināšanas dienu.