Periodiskā apmācība (95. kods) ar ievirzi mežsaimniecībā

Saskaņā ar direktīvu 2003/59/EK transportlīdzekļu vadītājiem ar kategoriju D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE, kas veic komercpārvadājumus, reizi 5 gados nepieciešamas regulāras apmācības un atbilstoša sertifikāta (95. koda) saņemšana, un to mērķis ir profesionālo vadītāju kvalifikācijas celšana un viņu atdalīšana no neprofesionālajiem vadītājiem. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES reģistrētajos uzņēmumos un veic komercpārvadājumus.

Moduļu kopa tiek papildinātā to sekojošo prasmju attistīšanu:

 1. Orientēties meža apsaimniekošanā veicamo darbu veidos.
 2.  Atpazīt objektus mežā, izmantojot elektroniskās un drukātās meža kartes.
 3. Pārvietoties ar kokvedēju pa meža ceļiem, ievērojot meža infrakstruktūras izmantošanas noteikumus.
 4. Apzināties veselību kā kopveselumu un vērtību, saskatot personīgo un sabiedrības atbildību par katra cilvēka veselību.
 5. Analizēt cilvēku rīcību, pieņemt atbildīgus lēmumus preventīvo pasākumu veikšanai drošas un veselībai nekaitīgas vides veidošanā un saglabāšanā.
 6. Izvērtēt situāciju un sniegt pirmo palīdzību, nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un aprakstīt nelaimes gadījumu dispečeram.
 7. Ievērot civilās aizsardzības rīcības plānus/instrukcijas, lai atbilstoši rīkotos dažādu katastrofu un apdraudējumu (t.sk. viltus ziņu) gadījumā, kā arī atskanot trauksmes sirēnai.
 8. Atpazīt darba vides riskus un rīkoties atbilstoši darba aizsardzības prasībām.
 9. Atpazīt ugunsnedrošas situācijas, preventīvi novērst ugunsgrēka izcelšanos, atbildīgi un droši rīkoties ugunsgrēka gadījumā, saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem un evakuācijas plānu.
 10. Ievērot elektrodrošības noteikumus, lietojot elektroierīces un elektroiekārtas.
 11. Analizēt pieejamo informāciju par vides kvalitāti Latvijā un pasaulē, rīkoties atbildīgi, saudzējot un racionāli izmantojot dabas resursus.

Ilgums - 89 mācību stundas, kas sevī iekļauj: 

Izglītības dokuments:

Vairāk informācijas par izglitības programmu: