Meža darbi un tehnika

Izglītības procesā sagatavot meža mašīnu operatoru, kurš spēs strādāt ar meža apsaimniekošanas darbu mašīnām – harvesteru un forvarderu, kopā – meža mašīnas. Ar tām veikt koku gāšanu, koksnes produktu sagatavošanu un pievešanu līdz krautuvei ceļmalā. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai meža mašīnu operatoram nepieciešama motorzāģa operatora apliecība, B kategorijas vadītāja apliecība un meža mašīnu kategorijai atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.


Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt profesionālās,
vispārējās un mūžizglītības kompetences:

 1. Organizēt un plānot ikdienas darbus cirsmā, norobežojot savu darba zonu, organizējot un plānojot ikdienas darbus.
 2. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, atpazīt riskus darba vietā, lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, veikt preventīvos pasākumus un sniegt pirmo palīdzību.
 3. Novērtēt meža mašīnu pārvietošanās ierobežojumus dažādā apvidus reljefā, atšķirīga mitruma un sastāva augsnēs, pastiprināt pievešanas ceļus, uzlabojot meža mašīnu pārgājamību atbilstoši augsnes nestspējai.
 4. Plānot koksnes produktu pievešanas ceļu izvietojumu cirsmā.
 5. Uzzīmēt cirsmas izstrādes tehnoloģisko shēmu.
 6. Noregulēt harvestera manipulatoru atbilstoši individuālajām prasmēm.
 7. Sagatavot stumbra sagarumošanas failu.
 8. Kalibrēt harvestera mērīšanas precizitāti.
 9. Gāzt kokus un sagatavot koksnes produktus ar harvesteru visos ciršu veidos mežā.
 10. Nomērīt mežaudzes rādītājus koku ciršanas procesā un pēc tā.
 11. Noteikt koksnes produktu izvietojumu un tiem nepieciešamo platību krautuvē.
 12. Noregulēt forvardera manipulatoru atbilstoši individuālajām prasmēm.
 13. Komplektēt forvardera kravas ar dažāda veida koksnes produktiem.
 14. Izvēlēties koksnes produktu pievešanai piemērotāko forvardera ātrumu un virzienu, atbilstoši apvidus reljefa un augsnes īpatnībām.
 15. Veidot koksnes produktu krautnes krautuvē.
 16. Uzturēt meža mašīnas tehniskā kārtībā un veikt vienkāršus remontus.
 17. Vadīt automobili, nokļūšanai darbavietā mežā vai meža mašīnu apgādei
 18. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 19. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
 20. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 21. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
 22. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
 23. Pilnveidot savas zināšana

Vairāk informācijas par izglitības programmu: