Par projektu

NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE

Mācību maksa:

  • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ESF fonds un valsts, attiecīgi tikai 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Cits atbalsts:

  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās;
  • karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).