Profesionālās izglītības centrs „Credo” (turpmāk PIC „Credo”) dibināts 2012. gada 20. jūnijā.

PIC „Credo” darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi izglītības iestādes spēkā esoši darbību reglamentējošie normatīvie akti un izglītības iestādes Nolikums, kuru apstiprinājis Dibinātājs.

Mācību procesa sekmīgai īstenošanai, bezdarbnieku (darba meklētāju) apmācības, pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības jomā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUROSKOLA CREDO AUTOPRIEKS” nomā telpas Raiņa bulvārī 25, Rīga, LV-1050.

Profesionālās izglītības centra pamatuzdevums ir radīt iespēju izglītojamajiem kvalitatīvi un radoši apgūt mācību programmas, veicinot viņu konkurētspējas paaugstināšanu.

Mācību centrs savā darbībā izmanto mūsdienīgi aprīkotas telpas un piesaista augsti kvalificētus un pieredzējušus pedagogus. Mācību centra darbinieki nodrošina arī nepārtrauktu mācību procesa kontroli un tehnisko atbalstu izglītojamajiem. Ir izstrādāta sistēma darba aizsardzības un darba drošības pasākumu ievērošanai izglītības iestādē, kā arī kvalitātes vadības sistēma.

2018.gadā izglītības iestāde ir papildinājusi piedāvājumu klāstu un saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas licences divu profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai:

Profesionālās tālākizglītības programma „Telemehānika un loģistika”

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Projektu vadība”

Comments are closed.