Satura rādītājs

26.8. Papildzīmes

285. Papildzīmes tiek lietotas kopā ar citām zīmēm un precizē vai ierobežo attiecīgo zīmju darbību. Papildzīmes ir šādas:

285.1. 801. papildzīme "Attālums līdz objektam". Norāda attālumu no zīmes līdz ceļa bīstamā posma sākumam vai attiecīgā ceļu satiksmes ierobežo­juma ieviešanas vietai;

285.2. 802. papildzīme "Attālums līdz objektam". Norāda attālumu no 206. zīmes līdz krustojumam, ja tieši pirms krustojuma uzstādīta 207. zīme;

285.3.  803. papildzīme "Darbības zona". Norāda garumu ceļa bīstamajam posmam, kas apzīmēts ar brīdinājuma zīmēm, vai aizlieguma zīmes darbības zonu, tostarp krustojumā, kā arī 537., 539. un 725. zīmes darbības zonu;

285.4. 804.–808. papildzīme "Darbības zona". Norāda 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības virzienu un zonu, ja apstāšanās vai stāvēšana gar laukuma vienu pusi, ēkas fasādi u. tml. ir aizliegta. Ar 804. un 808. papildzīmi norāda arī attālumu līdz objektam, kas ir apzīmēts ar 537. vai 539. zīmi, bet ar 805. papild­zīmi – 537. un 539. zīmes darbības zonu, ja tās ir uzstādītas paralēli stāvvietas malai;

285.5. 809. papildzīme "Darbības zona". Informē transportlīdzekļa vadītāju, ka viņš atrodas 326., 327., 328. vai 329. zīmes darbības zonā;

285.6. 810. papildzīme "Darbības zona". Norāda 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības zonas beigas;

285.7. 811.812. un 813. papildzīme "Darbības zona". Norāda pamatzīmes darbības virzienu uz kādu no ceļa daļām;

285.8. 814. papildzīme "Darbības virziens";

285.9. 815. papildzīme "Darbības virzieni";

285.10. 816. papildzīme "Darbības virziens";

285.11. 817. papildzīme "Braukšanas josla". Norāda braukšanas joslu vai tramvaja sliežu ceļa klātni, uz kuru attiecas zīmes darbība. Ja 817. papildzīme uzstādīta kopā ar aizlieguma zīmi, noteiktais aizliegums ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes;

285.12. 818.–824. papildzīme "Transportlīdzekļa veids". Norāda trans­portlīdzekļa veidu, uz kuru attiecas zīmes darbība. 818. papildzīme attiecas uz kravas automobiļiem (arī uz kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm)), kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t. 820. papildzīme attiecas uz vieglajiem automo­biļiem (arī uz vieglajiem automobiļiem ar piekabēm), kā arī uz kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t. 823. papildzīme attiecas uz mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem. 824. papildzīme attiecas uz velosipēdiem;

285.13. 825. papildzīme "Darbdienās";

285.14. 826. papildzīme "Sestdienās, svētdienās un svētku dienās";

285.15. 827. papildzīme "Darbības laiks". Norāda diennakts laiku, kurā zīme darbojas;

285.16. 828. un 829. papildzīme "Darbības laiks". Norāda dienas un diennakts laiku, kurā zīme darbojas;

285.17. 830.–839. papildzīme "Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā". 832.–839. papildzīme norāda vieglo automobiļu bez piekabēm, motociklu, triciklu un kvadriciklu novietojuma veidu stāvvietā pie ietves vai uzbraucot uz tās, bet 830. un 831. papildzīme – arī vieglo automobiļu ar piekabēm novietojuma veidu stāvvietā pie ietves vai uzbraucot uz tās;

285.18. 840. papildzīme "Stāvēšanas laiks". Šo papildzīmi lieto kopā ar 529. un 537. zīmi. Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā;

285.19. 841. papildzīme "Automobiļu apskates vieta". Norāda, ka ir ierīkota estakāde vai remontbedre automobiļu apskatei;

285.20. 842. papildzīme "Pilnas masas ierobežojums". Norāda, ka zīme attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par papildzīmē norādīto;

285.21. 843. papildzīme "Neredzīgi gājēji". Norāda, ka gājēju pāreju izmanto arī neredzīgi gājēji;

285.22. 844. papildzīme "Personām ar invaliditāti". Norāda, ka 537. zīme attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;

285.23. 845. papildzīme "Mitrs segums". Norāda, ka zīme attiecas uz laikposmu, kad brauktuves segums ir mitrs;

285.24. 846. papildzīme "Slidens segums". Norāda, ka priekšā ir slidens ceļa posms, kurš klāts ar sniegu vai ledu;

285.25. 847. papildzīme "Galvenā ceļa virziens". Norāda galvenā ceļa virzienu krustojumā;

285.26. 848. papildzīme "Strādā autoevakuators". Papildzīmi uzstāda kopā ar 326., 327., 328. un 329. zīmi, kā arī bez tās vietās, kur stāvošie automobiļi traucē iebraukt vai izbraukt no pagalmiem u. tml. vietām;

285.27. 849. papildzīme "Pārējā papildinformācija". Norāda informāciju, ko nesatur pārējās papildzīmes (atceļ apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības zonā transportlīdzekļiem ar speciālām atļaujām (vadītājam automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto stāvvietas īpašnieka vai pārvaldītāja izdota attiecīga satura atļauja), norāda laikposmu, kurā atļauts iekraut un izkraut kravu un tamlīdzīgi);

285.28. 850. papildzīme "Ātrumvalnis". Norāda, ka gājēju pāreja ierīkota uz mākslīga paaugstinājuma braukšanas ātruma samazināšanai;

285.29. 851. papildzīme "Maksas stāvvietas darbības laiks". Norāda, ka ar 529. vai 537. zīmi apzīmēta stāvvieta noteiktu laiku tiek lietota kā maksas stāvvieta, bet pārējā laikā tā ir bezmaksas;

285.30. 852. papildzīme "Izslēgt motoru". Norāda, ka stāvvietā aizliegts stāvēt ar ieslēgtu motoru;

285.31. 853. papildzīme "Fotoradars". Norāda, ka uz ceļa var būt uzstādīts fotoradars vai videoradars;

285.32. 854. papildzīme "Informācija par velosipēdu ceļu". Zīme tiek lietota kopā ar 206., 207., 503. vai 504. zīmi un norāda velosipēdu vadītājiem par vienvirziena vai divvirzienu velosipēdu satiksmes organizāciju uz velosi­pēdu ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, kopīga gājēju un velosipēdu ceļa vai vienvirziena ceļa;

285.33. 855. papildzīme "Informācija par velosipēdu ceļu". Zīme norāda, ka uz ceļa, kas apzīmēts ar 501. zīmi, velosipēdu satiksme organizēta pa apzīmētu ceļa daļu velosipēdiem pretēji transportlīdzekļu braukšanas virzienam. Ar bultām norāda vienvirziena vai divvirzienu velosipēdu satiksmi;

285.34. 856. papildzīme "Informācija par velosipēdu ceļu". Zīme velosipēdu vadītājiem norāda satiksmes organizācijas kārtību, kad velosipēdu satiksme organizēta pa abās ceļa malās esošiem velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem vai kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem. Virzienā, kas pārsvītrots ar sarkanas krāsas krustu, braukt aizliegts;

285.35. 857. papildzīme "Velomaršruts". Zīme norāda velosipēdu maršruta tālāko virzienu;

285.36. 858. papildzīme ""EuroVelo" maršruts". Zīme norāda velosipēdu maršruta tālāko virzienu;

285.37. 859. papildzīme "Preču piegāde". Zīme norāda stāvvietu, kas paredzēta regulārai un organizētai preču piegādei;

285.38.  860. papildzīme "Elektromobiļiem". Norāda, ka ar 537. zīmi apzīmēta stāvvieta attiecas tikai uz elektromobiļiem un ir pieejama uzlāde.

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 496; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

286. 814., 815. un 816. papildzīme norāda pirms krustojuma uzstādīto zīmju darbības virzienus vai braukšanas virzienu uz stāvvietu, kas apzīmēta ar 537. vai 539. zīmi un atrodas ceļa tiešā tuvumā.

287. 825. un 826. papildzīme norāda dienas, kurās zīme ir spēkā.

288. Papildzīmes piestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas, izņemot 848. vai 853. papildzīmi, ja tā uzstādīta bez pamatzīmes. Ja zīmes novietotas virs brauktuves, nomales vai ietves, 809., 810. un 847. papildzīme var būt piestiprināta blakus zīmei.Satura rādītājs