Satura rādītājs

26.5. Norādījuma zīmes

276. Norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes režīmu. Norādījuma zīmes ir šādas:

276.1. 501. zīme "Vienvirziena ceļš". Ceļš vai brauktuve, pa kuru visā platumā atļauts braukt transportlīdzekļiem vienā virzienā;

276.2. 502. zīme "Vienvirziena ceļa beigas";

276.3. 503. un 504. zīme "Izbraukšana uz vienvirziena ceļa". Izbraukšana uz ceļa vai brauktuves, pa kuru atļauts braukt vienā – zīmē norādītajā – virzienā;

276.4. 505. zīme "Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem". Josla, kas paredzēta tikai pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, takso­metriem un elektromobiļiem, kuri brauc vienā virzienā ar pārējo transportlīdzekļu plūsmu, bet, ja šī zīme uzstādīta kopā ar 824. papildzīmi, – arī velosipēdiem. Zīmes darbība attiecas uz joslu, virs kuras zīme uzstādīta. Ja zīme uzstādīta ceļa labajā pusē, tās darbība attiecas uz labo braukšanas joslu. Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 506. zīmei;

276.5. 506. zīme "Joslas pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas";

276.6. 507. zīme "Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transport­līdzekļiem". Ceļš, pa kuru pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu, taksometru un elektromobiļu, bet, ja šī zīme uzstādīta kopā ar 824. papildzīmi, – arī velosipēdu, satiksme notiek pa atsevišķu joslu pretim pārējo transportlīdzekļu plūsmai;

276.7. 508. zīme "Ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transport­līdzekļiem beigas";

276.8. 509. un 510. zīme "Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabied­riskajiem transportlīdzekļiem";

276.9. 511. zīme "Minimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās". Joslu skaits un minimālā braukšanas ātruma ierobežojums katrā joslā;

276.10. 512. zīme "Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās". Joslu skaits un maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums katrā joslā;

276.11. 513. zīme "Braukšanas virzieni joslās". Joslu skaits un no tām noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Uz 513. zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. 513. zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā. 513. zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita 513., 514., 515., 516., 517. vai 518. zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;

276.12. 514., 515. un 516. zīme "Braukšanas virziens joslā". No joslas noteiktais braukšanas virziens krustojumā. Uz 514., 515. un 516. zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. 516. zīme atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas un atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 514., 515. un 516. zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā). 514., 515. un 516. zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita 513., 514., 515., 516., 517. vai 518. zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;

276.13. 517. un 518. zīme "Braukšanas virzieni joslā". No joslas noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Uz 517. un 518. zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. 518. zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 517. un 518. zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā). 517. un 518. zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita 513., 514., 515., 516., 517. vai 518. zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;

276.14. 519. zīme "Apdzīvotas vietas sākums". Vieta pilsētā vai ciemā, no kuras ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās;

276.15. 520. zīme "Apdzīvotas vietas beigas". Ar 519. zīmi apzīmētās apdzīvotās vietas beigas;

276.16. 521. zīme "Pilsētas vai ciema nosaukums". Zīme norāda pilsētas vai ciema robežu (sākumu);

276.17. 522. zīme "Pilsētas vai ciema nosaukums". Zīme norāda pilsētas vai ciema robežu (beigas);

276.18. 523. zīme "Stāvēšanas aizlieguma zona". Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. zīmi. Zīmes darbība neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;

276.19. 524. zīme "Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas";

276.20. 525. zīme "Maksimālā ātruma ierobežojuma zona". Maksimālā ātruma ierobežojums uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 525. zīmi;

276.21. 526. zīme "Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas";

276.22. 527. zīme "Gājēju ceļu zona". Gājēju ceļi – atļauts pārvietoties tikai gājējiem;

276.23. 528. zīme "Gājēju ceļu zonas beigas";

276.24. 529. zīme "Stāvvietu zona";

276.25. 530. zīme "Stāvvietu zonas beigas";

276.26. 531. zīme "Ieteicamā ātruma zona". Zona, kurā ieteicams braukt ar zīmē norādīto ātrumu;

276.27. 532. zīme "Ieteicamā ātruma zonas beigas";

276.28. 533. zīme "Dzīvojamā zona". Vieta, no kuras sākot ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās;

276.29. 534. zīme "Dzīvojamās zonas beigas";

276.30. 535. zīme "Gājēju pāreja". Zīmi uzstāda ceļa labajā pusē uz pārejas tuvākās robežas;

276.31. 536. zīme "Gājēju pāreja". Zīmi uzstāda ceļa kreisajā pusē uz pārejas tālākās robežas;

276.32. 537. zīme "Stāvvieta". Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 538.520.556.326.327.328. vai 329. zīmei. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Ēkas jumta simbols apzīmē pazemes vai virszemes daudzstāvu stāvvietu. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 121.6. un 122.1. apakšpunktā minētie aizliegumi;

276.33. 538. zīme "Stāvvietas beigas";

276.34. 539. zīme "Maksas stāvvieta". Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 540.520.556.326.327.328. vai 329. zīmei. Uz zīmes var būt norādīts stāvēšanas maksimālais ilgums, par kuru tūlīt var samaksāt. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 121.6. un 122.1. apakšpunktā minētie aizliegumi;

276.35. 540. zīme "Maksas stāvvietas beigas";

276.36. 541. zīme "Autobusa un trolejbusa pietura";

276.37. 542. zīme "Tramvaja pietura";

276.38. 543. zīme "Vieglo taksometru stāvvieta";

276.39. 544. zīme "Tunelis";

276.40. 545. zīme "Tuneļa beigas";

276.41. 546. zīme "Apstāšanās vieta". Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls;

276.42. 547. zīme "Pierobežas sākums";

276.43. 548. zīme "Pierobežas beigas";

276.44. 549. zīme "Pierobežas joslas sākums";

276.45. 550. zīme "Pierobežas joslas beigas";

276.46. 551. zīme "Robežšķērsošanas vieta";

276.47. 552. zīme "Ātrgaitas ceļš". Izbraukšana uz ceļa, pa kuru atļauts braukt tikai ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, automobiļiem un autobusiem;

276.48. 553. zīme "Ātrgaitas ceļa beigas";

276.49. 554. zīme "Piespiedu apstāšanās vieta". Norāda vietu tunelī, kas paredzēta transportlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā;

276.50. 555. zīme "Apdzīvotas vietas sākums". Vieta pilsētā vai ciemā, no kuras ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās;

276.51. 556. zīme "Apdzīvotas vietas beigas". Ar 555. zīmi apzīmētās apdzīvotās vietas beigas.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

277. 543. zīmes apakšdaļā ar ciparu var tikt norādīts taksometru skaits, kādam vienlaikus atļauts atrasties stāvvietā.

278. 547. un 549. zīme norāda vietu, no kuras sākot stājas spēkā noteikumi, kas nosaka pierobežas un pierobežas joslas režīmu.

279. Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu ar 523. zīmi apzīmētajā teritorijā.



Satura rādītājs